فرم سفارش طراحی لوگو و هویت بصری  مراحل طراحی لوگو

  • مرحله اولارزیابی کسب و کار برند
  • مرحله دومتحقیق در زمینه کاری برند
  • مرحله سومفهرستی از مکان هایی که قرار است لوگو در آن استفاده شود
  • مرحله چهارمپیاده سازی ایده روی کاغذ
  • مرحله پنجماجرای 3 ایده برتر در نرم افزار
  • مرحله ششمصحبت و هم فکری با کارفرما در صورت نیاز به اصلاحیه نهایی
  • مرحله هفتمآماده سازی و تحویل فایل های نهایی لوگو
  • مرحله هشتمدرخواست شرکت در نظرسنجی کارفرما به مراحل انجام پروژه